ORNITHO PHOTOS

ORNITHO PHOTOS

Corvidae

Pies et corneillesPie bavarde
Pie bavarde

Corneille noire     Corvus corone corone
Corneille noire Corvus corone corone

Pie bavarde   (Pica pica)
Pie bavarde (Pica pica)

Pie bavarde   (Pica pica)
Pie bavarde (Pica pica)

Pie bavarde
Pie bavarde