ORNITHO PHOTOS

ORNITHO PHOTOS

Les oiseaux se reposentCanard mandarin
Canard mandarin

Canard mandarin
Canard mandarin

Série reflets et contre-jour : Héron cendré
Série reflets et contre-jour : Héron cendré

Héron cendré (Compagnie AXA)
Héron cendré (Compagnie AXA)

Bernaches du Canada en halte migratoire
Bernaches du Canada en halte migratoire